컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴-
           Prostota a primitivnost sama   /
                 DoSfS        /
          컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴

   Zdravm v퉑chny 'vh賑ky' i nhodn ten壽e. Tak copak se dneska
   dozvme? Asi si povme nco o souborovm systmu DOSu - jak vlastn
   pesn funguje to ukldn soubor, a kde a jak je ulo푘n FAT
   tabulka,  jak jsou ulo푘n adres壽e, atakdle atakdle neboli
   zkrcen atd. A jestli budu mt nladu tak zkusm sbastlit i njakou
   utilitku kter to pedvede v praxi. Tak se na to vrhnem!
         휼st prvn - jak jsem rozplil harddisk
   Ne, nezkou퉑l jsem ho nijak ezat ani jinak mechanicky plit.
   Jednodu퉑 jsem editoval partition table podle mho gusta, i kdy
   jsem mohl tak bt lenoch a udlat to pomoc njak utilitky - pr
   se jmenuje fdisk nebo tak njak a dl pesn tohle - a existuje
   snad na ka푗m operanm systmu co jsem vidl.
   No jo, ale co to vlastn je? U jsem ekl, 푘 je to jaksi tabulka -
   ve Wine퉡in se tomu 曝k tabulka oddl (co je kupodivu celkem
   pou푝teln vraz, narozdl od mnoha jinch :-). A v t tabulce jsou
   popsan diskov oddly, kter se chovaj vt퉕nou jako samostatn
   logick disky (ov퉑m pokud to zrovna windows 퉝atn nepochop - pak
   msto koprovn souboru na jednu partition ho zkopruje na za矮tek
   jin, co je celkem fatln :) - moje vlastn zku퉑nost ):. Ta
   tabulka mus bt na ka푗m HDD a mus v n bt alespo jedna
   partition (diskov oddl, logick disk). Cel tabulka je v pln
   prvnm sektoru harddisku a m max. 4 polo푟y (ono jich m夏e bt i
   vce, viz dle). Ti kdo u o harddisku nco vd, urit si
   uvdomili, 푘 je ve stejnm sektoru jako zavad麟 - holt se tam
   musej njak vejt... :) No, u toho nechm a rad퉕 vm rovnou uk瀟u
   jej formt:

旼컴컴컴컴컴컴컴컴컴컫컴컴쩡컴쩡컴쩡컴컴쩡컴컴컴컴컴컴
 Za矮tek partition  AI H S CYL offset 1BEh 
 Konec partition   SI H S CYL offset 1C2h 
 Partition      Relativni zacatek offset 1C6h 
 Velikost partition  Pocet sektoru  offset 1CAh 
읕컴컴컴컴컴컴컴컴컴컨컴컴컴컴컴컴컴컴컴좔컴컴컴컴컴컴
Zacatky popisovacu partition:
 1 offset 1BEh  velikost 
 2 offset 1CEh  jedne  
 3 offset 1DEh partition 
 4 offset 1EEh  je 10h 
읕컴좔컴컴컴컴컴컴좔컴컴컴컴컴

         Nakres I - partition table
   Hmm... z toho asi moc moud曝 nebudete - tak푘 to bude chtt
   vysvtlen.
AI = indiktor aktivnosti oblasti - to znamen ze kter oblasti se zavd
   systm.
   00h : oblast je neaktivn
   80h : oblast je aktivn - tento flag m夏e mt nastavena max.
      jedna oblast.
SI = indiktor systmu - uruje OS, kter danou oblast vlastn.
   00h : nikoho to nenapadlo urit aneb nespecifikovan
   01h : DOS 12-bit FAT
   04h : DOS 16-bit FAT
   05h : DOSEXT - tak toto je velice dle푝t typ. Slou얩 k vytv壽en
   	  tzv. roz蔣ench oblast (extended partitions). Ty maj ten
	  vznam, 푘 v nich m夏ou bt zapouzden dal뱁 partition - tzn.
	  v prvnm sektoru takov partition je dal뱁 partition table,
	  obsahujc zznam o jedn oblasti v tto roz뱁en oblasti
	  (stle s nmi? ;) a p曝padn odkaz na dal뱁 roz뱁enou oblast,
	  atakdle a do nekonena... - pozor! nezapomete 푘 zapouzden
      partitions m夏ou bt jenom v mezch jejich matesk oblasti!
	  Nzev je mrn matouc, ponvad takovto roz뱁en partition
	  lze pou얩t i teba na Linux, a snad na ka푗 OS...
   06h : BIGDOS - netu뱁m rozdl mezi 06h a 04h - porate mi nkdo...
   	  (vce ne 512Mb?)
   82h : Linux SWAP
   83h : Linux Native
   DBh : CP/M :o)
   samozejm 푘 tch typ je daleko vce - tohle byl jenom zk vbr.
CYL= Dolnch 8 bit 妖sla cylindru. Horn dva byty jsou ukraden z vr퉗u S
S = Dolnch 퉑st byt obsahuje 妖slo sektoru
H = 妖slo hlavy
   Tak푘 H+S+CYL uruje jednoznan konec oblasti (ale je tu mal
   problm s 妖sly cylindr nad 1023 - ten problm jsem je퉡
   nerozlu퉡il  -  jakmile  to nkdo rozkduje, dejte mi prosm
   vdt... Jedin zchrana aby to pochopily i Windoze 95, ne jenom
   Linux, je nechat to na jejich fdisku nebo rucne snizit pocet
   cylindru na 512... ;) i jej za矮tek. Pole AI, H, S a CYL jsou
   je퉡 k tomu organizovan tak, 푘 sta妖 pouze dv instrukce MOV
   aby se vhodn nastavily AX a CX ped zavolnm INT 13h, kterm se
   nate aktuln zavdc zznam  (pozn.: modern zavad麟e jako
   LILO, BOOT MANAGER apod. pracuj tro퉗u jinak, v podstat v
   souasnosti ji nem AI tak nebetyn vznam). Jo, a ka푗 oblast
   za妖n hlavou 0 a sektorem 1. Ov퉑m푘 vyjmka potvrzuje pravidlo -
   oblast na za矮tku disku, kter za妖n sektorem 2, ponvad sektor
   jedna zabr hlavn zavad麟 a partition table. Nejsem si te
   jist proto푘 to u jsem njakou dobu nezkoumal, ale takt榕 by
   to mlo bt s DOSEXT...
   Relativn za矮tek je vpodstat poet sektor, kter pedchzej
   danou oblast. Je velik 4 byty, tzn. DWORD (unsigned long pro
   Ckae, pascalisti maj smlu, proto푘 tpascal m jenom longint
   kter je znamnkov). Tak푘 u disku se 4mi hlavami, 17ti sektory na
   stop a na퉑 oblast za妖n na cylindru 3, sektoru 1 a hlavice 0,
   tak  jej  rel.  za矮tek  m  hodnotu 204 (3*4*17) na tech
   pedchzejcch cylindrech. A poet sektor kter dan oblast
   vlastn je v poli poet sektor. To je opt 4-bytov hodnota
   (DWORD). Prost jej velikost.
   Ale je퉡 nesmme zapomenout na kontroln signaturu 55AAh, kter je
   na ofsetu 1FEh - ta potvrzuje platnost tabulky. Pozor! Tenhle znak
   mus mt ka푗 zavad麟 OS!
   Tak - to bysme snad mli partition tabulku. Te pichz na adu ona
   MSDOS 뱁lenost kter se 曝k Boot Record. Je to vlastn pole
   spousty podivnch daj, jejich chybnost zpsobuje pomrn velk
   problmy a tehdy nen radno zapisovati na HDD :( Ale nu, vrhnme
   se na to! To, zase by to chtlo njakou tabulku, 푘? Tedy zete a
   radujte se!

Offset  Velikost  Popis
컴컴컴컴탠컴컴컴컴컴컵컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴
 +03h   8xDB   OEM ID
 +0Bh  DW (L M)  Pocet bytu na sektor (vetsinou 512)
 +0Dh    DB    Pocet sektoru na cluster (treba 16)
 +0Eh    DB    Rezervovane sektory na zacatku disku
 +0Fh    DB    ???
 +10h    DB    Pocet kopii FAT tabulky (vetsinou 2)
 +11h    DW    Pocet polozek v korenovem adresari
 +13h    DW    Pocet sektoru na disku (pokud je
           vyplnen velky pocet sektoru tak
           je toto nepouzito a musi to byt 0!)
 +15h    DB    Media descriptor byte - typ media
 +16h  DW (L M)  Pocet sektoru na FAT tabulku (190)
 +18h  DW (L M)  Pocet sektoru na stopu
 +1Ah  DW (L M)  "Stran" disku (hlav)
 +1Ch    DD    Specialnich "skrytych" sektoru (??)
 +20h    DD    Velky pocet sektoru na disku
 +24h    DB    Fyzicke cislo disku
 +25h    DB    ???
 +26h    DB    Extended Boot Record Signature
 +27h    DD    Seriove cislo svazku
 +2Bh   11xDB   Volume Label (vsak vy vite o co de)
 +36h   8xDB   Filesystem ID (FAT16/FAT32)

            BootRecord
 Tabulka hodnot pro ty mn znal... (bude se vm hodit i jinde)

 Asm Pascal  C
 쳐컴컴탠컴컴컴컴탠컴컴컴컴컴컴컴컴컴
 DD  longint unsigned long
 DW  word   unsigned int
 DB  byte   char (unsigned :)
 Pozn.: pascalsk longint je znamnkov, tak bacha na to!!!
 LSB (L) = Less Significancy (kdo v jak se to p紫e :) Byte
     = Mn vznamn byt (ni씁 bity)
 MSB (M) = More Significancy Byte
     = Vce vznamn byt (vy뭐 bity)
   Hrmpf... To je sice hezk, asi si 曝kte, ale chtlo by to njak
   popis. Budi, mte ho mt.
   Na za矮tku je tzv. OEM ID. To obsahuje nco jako jmno 'vrobce'
   partition - nap na mm DRDOSu je to "IBM 3.1", u win95 je to
   "MSWIN4.1" apod. Nevidl jsem, 푘 by na tom nkdy nco zle푘lo...
   Potom tu mme poet byt na sektor. To je doufm jasn - prost jak
   je  velik  jeden  sektor.  Poet  sektor na cluster u je
   zajmavj뱁. Uruje, kolik sektor bude v jednom clusteru, pitom
   cluster je minimln jednotka, ve kter se fyzicky udv velikost
   soubor. Tedy pokud mme soubor velk teba jenom jeden znak, pesto
   zabr (bytu na sektor)*(sektoru na cluster)! Viz tak popis FAT
   tabulky.  Rezervovan sektory na za矮tku disku? Vt퉕nou bv
   jednika, zejm (asi, mo푣...) poet sektor, kter se vynechaj
   pi 妖slovn a jednika je a za矮tek partition + rezervovan
   sektory, nebo je to poet sektor po kterch zane FAT. Sm jsem to
   nikdy nepoteboval...
   Na 0Fh je nula a asi by tomu patila popiska "rezervovan" :) Poet
   kopi FAT tabulky je v푗y 2 a DOSu i rznm diskovm utilitm byste
   asi pkn zamotali hlavu pi pokusu to njak mnit ;) Poet polo푘k
   v koenovm (root, ?:\ ) adres壽i. 흡m vce polo푘k, tm vce
   soubor v nm m夏ete mt, ale tm vce msta tak zabere. Doporuuji
   zmen퉛vat jenom pro mimo脯dn po脯dkumilovn typy a zvy퉛vat pouze
   pro ty co neuznvaj mo푣ost adres壽 v DOSu :) Ale i tak
   nezaruuju, 푘 s tm DOS um korektn pracovat - ka푗opdn to chce
   pi  zvy퉛vn  samozejm tak zvt퉕t odpovdajcm zpsobem
   velikost adres壽e ve FATce (viz daleko daleko dle...). Poet
   sektor na disku no comment, vjimku mte p曝mo v tabulce. Media
   descriptor type uruje typ mdia, pro harddisk je to F8h.
   Pocet sektoru na FAT tabulku je dulezity - cislo je vypocitano podle
   velikosti disku - abysme to plne pochopili, musim dopredu prozradit,
   ze jedna polozka v FAT ma 16 bitu (2 byte) a oznacuje jeden cluster
   na disku. Takze kdyz jeden sektor ma 512 bytu tak se do nej vejde
   256 clusteru. A pokud je jich na disku treba 48640, tak logicky
   48640/256 = 190. Takze pocet sektoru/FAT je 190 (na __JEDNU__ FAT!).
   Pocet sektoru na stopu? Snad taky neni co dodat - ja jsem to nikdy
   nevyuzil, ale mozna ze nekomu hodit - pouziva se to k vypoctu
   fyzickeho cislo sektoru (o tom zas nekdy jindy...)
   Pocet hlav ('stran' :) disku - take pouzito k vypocitani fyz.
   sektoru. Pocet skrytych sektoru? Nejaka tajemna informace DOSu,
   pokud nekdo prijdete na to, co to vlastne je, napiste mi (Resp.
   k cemu to slouzi, na zacatku disku je spousta prazdnych sektoru,
   jejichz cislo se podezrele shoduje s udajem zde... :-\ ). A velky
   pocet sektoru na disku? Pouziva se kdyz nestaci ten maly. Fyzicke
   cislo disku je... jeho fyzicke cislo :o) - blize viz INT 13h... 25h
   byva nula a ExtBoot Signature podle me soukrome teorie potvrzuje, ze
   nasledujici informace jsou nastavene. To znamena ze volume label je
   i (viz adresare) tady, mate tu serial number (muzete vyuzit
   treba pro ochranu kopirovani nejakeho programu) a filesystem id
   (snad vyuzivane jenom Windows9x aby poznal jestli tam ma FAT16 nebo
   FAT32.
   Uff... U abych pomalu zalehl, tak푘 na zbytek se t移te p曝st! ek
   vs popis adres壽 a toho hlavnho, fyzicky nejjednodu뭐ho ale kdy
   o tom nevte nic tak nejnepochopitelnj뱁ho subjektu - FATky.
   A pokud jste nkdo zklamn, 푘 si je퉡 stle nem夏ete vytvoit svj
   vlastn adres壽, pro netrplivce tu mm jednu malou strukturu:

C:         쿖oment壽e:    쿛ascal:
컴컴컴컴컴컴컴컴컴컵컴컴컴컴컴컴컴컴컴탠컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴
filename[7]              filename:array[0..7]of char
ext[2]                ext:array[0..2]of char
char attr               attr:byte
char reserved[8]           reserved:array[0..8]of char
unsigned int time      LSB MSB  time:word
unsigned int date      LSB MSB  date:word
unsigned int abno 냠. Alok. Bloku L M abno:word
unsigned long size 쿗SB(L M) MSB(L M) size:longint {neznamenkovy!}

   Dlouh bdn a nakonec jenom apatick ekn na pokraovn v퉑m
   netrplivcm!
                          Pac a pusu, Pasky.
      e-mail: pasky@pruvodce.cz (teba ;)
      homepage: http://fly.to/pasky
      (mj. (srden zdravm, Martine :) tam bude pokraovn
      lnku hned jak ho sep紫u)
   (definitivn dokoneno, zformtovno a pipraveno k odesln v
   hvzdn datum 10012000/2059)

-->